Školská rada

Školská rada byla zřízena při ZŠ Senice na Hané dle §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zřizovací listinu školské rady a volební řád projednala a schválila rada obce dne 21. 11. 2005.

Školská rada je orgánem školy, umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada je šestičlenná a skládá se ze dvou zástupců obce, dvou zástupců z řad rodičů a dvou zástupců pedagogických pracovníků školy. Funkční období členů je 3 roky a nutnost setkání členů je minimálně dvakrát ročně.

Složení školské rady pro

 

 Člen rady
 zastupuje
ing. Michal Tichý
zřizovatele
Vendula Koupilová
zřizovatele
Mgr. Jana Barabášová
školu
Mgr. Jana Střídová
školu
PaedDr. Michal Kalabis
rodiče
Mgr. Dominika Doláková
rodiče

Předsedkyně školské rady: Mgr. Dominika Doláková

 

Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok  a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.