Informace metodika prevence

Mgr. Lenka Neckářová

- konzultační hodiny: středa, pátek 7.30 - 9.15 hod.

 

Minimální preventivní program

PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012.pdf (273,1 kB)

 

 

Rozhlasová relace - boj proti kouření.doc (23 kB)

 PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013

 

 

Škola: Základní škola Senice na Hané

           Žižkov 300

           78345 Senice na Hané

 

Leden – prosinec 2013

 

Motto:

 

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Co procvičuji, to mě mění.

                                                                       manželé Janíkovi

 

HLAVNÍ CÍL:

 1. Naučit děti rozhodovat se se znalostí problému pro zdravější alternativu.
 2. Vybavit žáky znalostmi, dovednostmi, vypěstovat v nich žebříček hodnot, kde zdraví a péče o něj  stojí na jednom z prvních míst.
 3. Spolupracovat na mezinárodním projektu „Epidemie obezity-společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence“, jehož iniciátorem je katedra Antropologie PF UP v Olomouci.
 4. Zařadit školní projekt Dny zdraví pro 1. i 2. stupeň základní školy.
 5. Vychovávat žáky k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, cíleně se zaměřit na rizikové sporty a rizikové chování v dopravě a následně na prevenci úrazů.
 6. Umožnit žákům návštěvu programů KHS v Olomouci a prožitkových programů Sdružení D.

                                                                        

Průvodními znaky zdraví jsou:

 • pozitivní myšlení, radost ze života, duševní pohoda, vyrovnanost, pocit bezpečí,
 • schopnost překonávat překážky, učit se z vlastních chyb, vyrovnávat se se stresy,
 • absence nemocí, fyzická aktivita, tvořivost,
 • nezávislost na návykových látkách,
 • pocit životní rovnováhy, schopnost relaxace,
 • existence životních cílů a vytrvalost v jejich realizaci.

 

 

 

 

 1.  Seznámení ředitele školy s programem

Seznámit ředitele školy s hlavními myšlenkami a úkoly programu.

                                                                                                        leden 2013

 

 1.  Seznámení kolegů s filozofií programu

Seznámit se základními body plánu a zaangažovat je do jeho realizace

                                                                                                          leden 2013

Zajistit průběžnou spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli a mezipředmětovou spolupráci.

 

 1.  Uspořádat aktivity pro rodiče

Informovat výbor SRPŠ a Školskou radu a získat jejich podporu a pomoc.

                                                                                                          leden 2013

                                                                                           září 2013, průběžně

Na třídních schůzkách a při osobních pohovorech s rodiči informovat o záměrech a způsobech realizace programu.

                                                                                                           průběžně

Prostřednictvím Senického zpravodaje seznamovat rodiče se základními pojmy tématu prevence rizikového chování u žáků.

                                                                                              březen, červen

                                                                                              listopad

 

Připravit tematické listy pro rodiče žáků devátých tříd.

                                                                                                        květen 2013

 

 4.    Spolupracovat s ostatními odborníky

Při realizaci programu a řešení problémů spolupracovat s PPP Olomouc, s nízkoprahovými zařízeními, lékaři, oddělením péče o rodinu, sociálními kurátory, městskou policií.

průběžně

 

 5. Spolupráce se státní a místní samosprávou

Spolupracovat s Obecním úřadem v Senici na Hané, Úřadem práce v Olomouci a Krajským úřadem v Olomouci.

                                                                                                       průběžně

 6. Propagace

      K propagaci využívat zejména školní časopis,  školní rozhlas, vebové                  stránky školy, regionální tisk , zpravodaj obce Senice na Hané  a Zpravodaj         Olomouckého kraje .                                                                           průběžně

 

7. Aktivity pro žáky

 

 Priority pro jednotlivé ročníky

 

 1. - 4. ročník

Výchova ke zdravému životnímu stylu a základy etické a právní výchovy

Navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole

Včasné odhalování specifických poruch učení či jiných postižení

 

     5. - 7. ročník

Výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj etického a právního vědomí,                 občanských postojů

Všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení rizik

V problémových třídách aplikace metod aktivního sociálního učení

Klást zvýšený důraz na spolupráci s rodiči

Nabídka volnočasových aktivit

 

 1. - 9. ročník

Výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních

Vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování

Pozornost rizikovým skupinám žáků

Spolupráce školy při využívání volného času dětí, mimoškolní výchova

Důvěryhodné a dostupné poradenství

Zvýšený důraz na spolupráci s rodiči

Nabídka volnočasových aktivit

Systematická profesní příprava

 

 

 

TEMATICKÉ BLOKY

 

Leden – únor

Osobní bezpečí, problémy šikany.

Besedy na téma šikana /využití ukázek z literatury a odborných časopisů/

Lektoři: koordinátorka, učitelé výchovy ke zdraví a Ov, třídní učitelé

Zdravá výživa, alternativní směry, stravovací a pitný režim.

Soutěž – Týdny zdravé výživy pro 1.- 9. ročník

První stupeň základní školy / besedy, praktické ukázky, výtvarné zpracování/.

 • 6. – 9. třída - rozhlasové relace, úkoly na nástěnce, zhodnocení, vyhlášení vítězů
 • Termín soutěže – poslední  dva týdny v únoru, první týden v březnu

                                           Zodpovídá: L. Neckářová

Tvorba plakátů na téma zdravý životní styl – 6. – 9. ročník /učitelé výchovy ke zdraví./

Náměty pro tř. hodiny:

      V únoru zadat dotazníky týkající se bezpečí ve škole i mimo ni. Vyhodnotit v rámci třídy                    a školy. / třídní učitelé, koordinátorka/

Výchova k toleranci a podporování  spolupráce a umění naslouchat./ společná hra/

 

 

Březen - duben

Nácvik efektivní komunikace, odmítnutí drogy, návrhů neznámých lidí.

Bezpečnost v dopravě a při rizikových sportech – jak se podílí drogy na nehodovosti a úrazech v dopravě a ve sportu, rizikové chování .

Formou scének nacvičit komunikaci s cizími lidmi/ učitelé, vychovatelky ŠD/

Využití nabídky prožitkových programů Sdružení D

21. 3. 2012 Abraka Muzika pořad pro žáky 1. a 2. stupně naší školy /Květoňová A., Neckářová L./

Lektoři: koordinátorka, uč. Vz, Ov, tř. učitelé

Soutěž ve znalosti dopravních předpisů a dovedností v jízdě na kole

Třídní kola /uč. Tv, Ov/  - březen

Školní kolo /p.uč. Kubová/ – duben

Náměty pro tř. hodiny:

pobyt žáků v cizím prostředí – dodržování pravidel bezpečného pohybu, učit žáky úctě k životu a ke druhému člověku. Společná akce s dětmi a jejich rodiči./ společná hra/

 

Květen – červen

Prevence zneužívání návykových látek, volný čas dětí.

Ochrana životního prostředí.

Lektoři: koordinátorka, vedoucí kroužků, učitelé chemie, přírodopisu, výchovy ke zdraví, tř. učitelé,  lektoři Sluňákova, rodiče.

Květen – beseda s kurátory (6. – 9. ročník, L. Neckářová)

Červen – společná akce s rodiči (L. Neckářová, vedení školy, výbor SRPŠ)

Předání tematických listů žákům 9. třídy / L. Neckářová/

Náměty pro tř. hodiny:

 posílení schopnosti čelit tlaku k užívání návykových látek zvýšeným sebevědomím, nácvik schopnosti obstát v kolektivu a řešit problémy sociálně přiměřeným způsobem.

/ společná hra/

 

Září - říjen

 

Rozvoj osobnosti, handicapovaní členové společnosti.

Zájmová činnost.

 

Během září a října třídní učitelé vypracují přehled zájmové činnosti ve třídě.

Vytipují žáky, se kterými je nutno dále pracovat.

Beseda s Policií ČR  - říjen /žáci 3., 6. tř. a 9. ročníku

 V rámci projektu Sdružení D uskutečnit pro žáky šesté třídy poznávací dopoledne

Náměty pro tř. hodiny:

společné vytvoření pravidel soužití ve třídě, výchova k toleranci, podporování spolupráce, nácvik komunikačních a sociálních dovedností, umět vyjádřit své potřeby, emoce a dovednosti. / společná hra/

 

 

Listopad – prosinec

 

Základy duševní a tělesné hygieny, režim dne, ochrana zdraví, nemoci, péče o nemocného.

 

Lektoři: koordinátorka, třídní učitelé, učitelé Vz, Ov, vych. ŠD

Informace Státního zdravotního ústavu /jak postupovat při krvavém poranění pohozenou infekční jehlou/, prevence pohlavních onemocnění, infekce virem HIV.

Spolupráce s Centrem veřejného zdraví, Ovesná 283/3 Olomouc – přednáška k tematu měsíce po domluvě pro žáky 1. i 2. stupně.

Náměty pro tř.hodiny:

správné rozvržení činností během dne, ochrana zdraví, boj proti kouření a pití alkoholu.

/ společná hra/

 

Hry mají třídní učitelé k dispozici v přehledu, který tematicky zpracovala koordinátorka.

 

Pro dobrý pocit ze hry je nutné dodržet několik zásad:

 

 1. Dětem musíme poskytnout bezpečné prostředí ať už ve třídě nebo mimo ni.
 2. Při hře nevystupujte nikdy autoritativně.
 3. Povzbuzujte své žáky a vhodně projevte uznání.
 4. Nezapomeňte, že humor vás dětem přiblíží a dokáže prolomit „ledy“.

 

 

 

 1.  Konzultační hodiny, nástěnka, schránka na dotazy

 

Konzultaci je možno dohodnout soukromě s koordinátorkou na jakýkoliv termín. 3x týdně od 7,15-7,30 a od 12,55– 13,15 v klubovně školy mohou žáci přijít se svými dotazy a problémy.

Nástěnka s tématem měsíce je umístěna v přízemí školy. Žáci se mohou seznámit podrobněji s tématem měsíce, nabízí jim možnosti na využití volného času, vede je k přemýšlení nad různými problémy dospívání.

Uvádí přehled nejdůležitějších telefonních čísel a poraden.

Schránka na dotazy je umístěna v přízemí. Je nadepsána SCHRÁNKA NADĚJE.

Své dotazy žáci mohou posílat na e-mail: lenka.neckarova@zssenicenh.cz

 

 

 1.  Knihovna, videotéka, propagační materiál

 

Knihovnička, propagační materiály i videokazety jsou umístěny ve skříni ve sborovně školy. Je doplňována zejména materiály ze seminářů, časopisů a pořadů televize.

V klubovně jsou žákům volně přístupné publikace a propagační materiály státních i nestátních organizací.

Koordinátorka bude shromažďovat informace o institucích a organizacích, které v oblasti protidrogové prevence a sociálně patologických jevů působí v Olomouckém kraji.

Ve spolupráci s učiteli výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy a ostatními vyučujícími budou žáci prezentovat své projekty v prostorách školy.

 

 

 

Součástí plánu jsou náměty pro práci třídních učitelů v třídnických hodinách na téma šikana a boj proti ní.

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Lenka Neckářová