Informace výchovného poradce

Mgr. Regina Střížová

konzultační hodiny: pátek 12. 00 - 13.00 hod., další schůzky možné po telefonické domluvě

 

Postup při přijímacím řízení na SŠ
    Zákonný zástupce žáka podává maximálně 2 přihlášky ke vzdělávání na střední škole do 15. března. Nabízíme žákům a rodičům tisk přihlášek z databáze školy (po předchozím ověření osobních údajů). Na přihlášce vytištěné ve škole je třeba doplnit pouze datum a místo podpisu, podpis uchazeče, podpis zákonného zástupce a dle požadavků školy lékařskou prohlídku. Je vhodné poslat přihlášky doporučeně. K přihlášce je možné přiložit diplomy aj. ocenění, které mohou zvýšit šanci uchazeče o přijetí. Nepřikládá se již slovní výstupní hodnocení školy. Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku, doplní na přední stranu zvolený termín (školy nabízejí 2 termíny).Kritéria pro přijímání střední školy vyvěšují na internet do 31. ledna – informace o případné přijímací zkoušce nebo pohovoru, o bodování za prospěch v 8. a 9. ročníku, o možnosti uplatnit diplomy a ocenění z různých soutěží aj.).
    Nově není povinen ředitel střední školy posílat rozhodnutí o přijetí, ale pouze o nepřijetí, přijatí žáci si zjistí své přijetí na zveřejněném seznamu, který musí být vyvěšen do 3 dnů po přijímacím řízení, většinou po 22. dubnu..
    Některé školy posílají předběžnou informaci o přijetí i dříve, závazné je však oficiální rozhodnutí (vyvěšení na internetu a v budově střední školy) – poté začíná běžet desetidenní lhůta pro doručení zápisového lístku. Písemné rozhodnutí o přijetí mohou školy předat kdykoliv později, třeba až 1. září následujícího školního roku – nejsou povinny je posílat poštou.
    Vzhledem k tomu, že žáci mohou v letošním roce podat maximálně 2 přihlášky na střední školy a proto mohou být přijati současně až na 2 školy, musí potvrdit svůj zájem o jednu ze škol, na kterou budou přijati odevzdáním vyplněného zápisového lístku na zvolené škole. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě promeškání této lhůty se uchazeč vzdává místa na příslušné střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Je-li žák přijat na základě odvolání na jinou školu, než kde odevzdal zápisový lístek, pak si jej může vyžádat zpět a přenést na jinou školu. Jiným způsobem není možné odevzdaný zápisový lístek převést na jinou školu. Zápisové lístky vydá základní škola do 15. března.
    V případě jakýchkoliv nejasností se obracejte na výchovnou poradkyni školy – Mgr. Reginu Střížovou  nebo na ředitelku školy – Mgr. Kateřinu Pruckovou, tel. 58 594 72 98. Osobní konzultace je možná po telefonické domluvě.
 

Informace k přijímacímu řízení - změny podle novely školského zákona platné od 31.1.2013

www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/2642/pruvodce-prijimacim-rizenim.pdf

Odvoláni.pdf (20,9 kB)